Lakonuhka rahoitusalalla – infoa alalla työskenteleville

rahoitusalan_lakkovaroitus_2017

Rahoitusalan työehtosopimuksen osapuolet ovat palkansaajapuolelta Ammattiliitto Pro, Ammattiliitto Nousu ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN. MMA on YTN:n jäsenliitto.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN on jättänyt rahoitusalaa koskevan työtaisteluvaroituksen ajalle 4.-5.1.2018. Mikäli sitä ennen ei ratkaisua synny, alkaa rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä olevien YTN-liittojen jäsenten työnseisaus 4.1.2018 kello 6.00 ja päättyy 5.1.2018 kello 23.59.

MMA:n jäsen voi itse oman harkintansa mukaan osallistua lakkoon tai jättää osallistumatta. MMA ei liittona edellytä jäsenen osallistumista lakkoon, mutta palkansaajayhteistyön solidaarisuussyistä suosittelemme sitä. Jäsen on itse paras asiantuntija arvioimaan oman työpaikkansa tilannetta, eikä liitto näin ollen määrää jäseniään toimenpiteisiin. Viime kädessä päätös on aina jäsenen itsensä. Lakko on laillinen eikä siihen osallistuminen saa lain mukaan vaikuttaa työsuhteeseen tai sen ehtoihin. MMA:n jäsenyyteen kuuluu ammatillinen oikeusturvavakuutus. Lakiasiainpalvelut ovat käytössä siltä varalta, että työnantaja katsoo lainvastaisesti lakkoon osallistumisella olevan vaikutusta jäsenen työsuhteeseen tai sen ehtoihin. Mikäli jäsen päättää olla osallistumatta työtaistelutoimiin, kehottaa MMA jäsentä pitäytymään omissa työtehtävissä. Muiden töitä ei tule tehdä eikä työtaistelutoimia muutoinkaan tule häiritä missään muodossa.Pron ja Nousun työtaisteluvaroitus

Ammattiliitto Pro ja Ammattiliitto Nousu ovat antaneet lakkovaroituksen, jonka mukaan työnseisaus kestäisi päivät 28.-29.12. Mahdollinen työnseisaus ei koske MMA:n jäseniä. MMA:n jäsen voi kuitenkin oman harkintansa ja lain mukaan osallistua tähän lakkoon, mikäli niin haluaa. Jos MMA:n jäsen osallistuu Pron ja Nousun työnseisauksiin, maksetaan hänelle lakkoavustus samoin perustein kuin nämä liitot maksavat jäsenilleen. Avustusta pitää hakea itse YTN:n sähköisellä lomakkeella (www.ytn.fi)

Työtaisteluvaroituksen taustalla kiista työajoista

Neuvotteluja rahoitusalan uudesta työehtosopimuksesta on käyty jo yli kaksi kuukautta. Työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 30.11.2017, joten joulukuun alusta rahoitusalalla on oltu sopimuksettomassa tilassa.

Neuvotteluissa suurimmat kiistakysymykset koskevat lauantai- ja sunnuntaityötä sekä jaksotyötä. Työnantaja haluaa laajentaa viikonlopputyötä direktion kautta eli sanelemalla. Lisäksi alalla halutaan ottaa käyttöön jaksotyö, joka mahdollistaisi asiantuntijoiden ja esimiesten työajan sijoittelun 4-10 tunnin vuoroissa mille tahansa viikonpäivälle, lauantai ja sunnuntai mukaan lukien.

Neuvotteluteitse ratkaisua ei ole yrityksistä huolimatta saavutettu ja työnantajien tavoitteet ovat sellaisia, joita YTN ei ole voinut hyväksyä. Viikonlopputyön käyttöönotto direktiolla heikentäisi merkittävästi työsuhteen ehtoja sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista.

Mitä jaksotyö tarkoittaisi?

Jaksotyössä työantaja voi sijoitella työajan maanantaista sunnuntaihin 4-10 tunnin pituisissa vuoroissa. Työtä voisi esimerkiksi olla maanantaina 6 tuntia, tiistaina vapaapäivä, keskiviikkona 10 tuntia, torstaina vapaapäivä, perjantaina 10 tuntia, lauantaina 6 tuntia ja sunnuntaina 5,5 tuntia. Seuraavalla viikolla taas eri tavalla.

YTN:n mielestä viikonlopputyön on perustuttava paikalliseen sopimiseen ja henkilöiden vapaaehtoisuuteen. Keinoksi YTN on tarjonnut paikallista, yrityskohtaista sopimista. Lisäksi näkemyseroja on mm. palkankorotuksen suuruudesta.
 

Jos työtaistelu alkaa

Mikäli neuvotteluteitse ei synny ratkaisua ennen 4.1., toteutuvat työtaistelutoimet seuraavasti:

 • Lakko alkaa 4.1.2018 kello 06.00 ja päättyy 5.1.2018 kello 23.59.
 • Lakon piirissä ovat kaikki rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelevät YTN:n jäsenliittojen jäsenet
 • Rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä olevien lisäksi lakko koskee DEA:n erillisellä päätöksellä myös Danske Bankin Suomen toimintojen työehtosopimuksen piirissä olevia YTN-liittojen jäseniä
 • Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, joiden hoitamatta jättämisestä saattaa aiheutua vaaraa kansalaisten hengelle tai terveydelle sekä Suomen valtion toiminnan kannalta kriittiset toiminnot
 • Laillinen mielenilmaus, joilla vauhditetaan neuvottelujen etenemistä
 • Työnantajalle ei tarvitse kertoa, minkä liiton jäsen on, eikä lakkoon osallistumisesta tarvitse ilmoittaa omalle esimiehelle tai muille työnantajan edustajille

Lakkoavustus

 • Lakkoavustusta maksetaan 50 euroa/lakkopäivä, joka on veronalaista tuloa
 • Avustusta pitää hakea itse YTN:n sähköisellä lomakkeella (www.ytn.fi)
 • Avustus tulee hakea 19.1. mennessä ja ne maksetaan tammikuun aikana

 

Ylityökielto jatkuu

Myös kaikkien rahoitusalan työehtosopimuksen palkansaajaosapuolien 8.12. antama ylityökielto on edelleen voimassa. Se tarkoittaa:

 • Tehdään ainoastaan säännöllinen työaika
 • Liukumia voi vähentää, ei kasvattaa
 • Pyritään siihen, että ei lueta sähköposteja tai vastata työpuheluihin vapaa-ajalla
 • Vuosilomapäiviä yms voi käyttää normaalisti

Ylityökiellon piirissä ovat kaikki rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä työskentelevät YTN-liittojen jäsenet. Rahoitusalan työehtosopimusta noudatetaan pankeissa, rahoitus- ja korttiyhtiöissä sekä seuraavissa yrityksissä: Automatia Pankkiautomaatit, Nasdaq OMX Nordic, Nets, Samlink, Suomen Hypoteekkiyhdistys ja Paikallispankkien PP-Laskenta.

Alan työehtosopimus ei koske yritysjohtajia, liikepankkien sivukonttoreiden johtajia, henkilöstöpäälliköitä, eikä kesäapualaisia.

Rahoitusalan työehtosopimuksen piirissä olevien lisäksi ylityökielto koskee DEA:n erillisellä päätöksellä myös Danske Bankin Suomen toimintojen työehtosopimuksen piirissä olevia YTN-liittojen jäseniä.

 

Lisätietoja

YTN päivistyspuhelin vastaa kysymyksiisi arkisin klo 9-15 numerossa puh. 040 – 352 3671. Sähköpostitse voit ottaa yhteyttä osoitteeseen finanssi@ytn.fi

Tietoa löydät seuraavista osoitteista:

facebook.com/ytnfinanssiala

facebook.com/ylemmattoimihenkilot

twitter.com/YTN_ry

ytn.fi/finanssiala