Kuinka vaihtaa lomaraha vapaaksi?

Toisilla työpaikoilla on mahdollisuus vaihtaa lomaraha vapaaksi kokonaan tai osittain. Huomioi nämä, kun harkitset vaihtamista.

Lomarahan maksaminen perustuu useimmiten alalla sovellettavassa työehtosopimuksessa, työntekijän ja työnantajan välisessä työsopimuksessa tai työpaikalla vakiintuneeseen käytäntöön. Myöskään sen vaihtaminen rahaksi ei ole automaattinen oikeus, vaan siitä tulee aina sopia erikseen työnantajan kanssa.

Oikeudesta vaihtaa lomarahat vapaaksi voidaan sopia työehtosopimuksessa tai muussa työpaikalla tehdyssä sopimuksessa tai raha voidaan vaihtaa vapaaksi työnantajana suostumuksella. Sopiminen kannattaa kuitenkin aina tehdä kirjallisesti.

Vain työpäivät lasketaan

Lomarahan maksaminen ei perustu vuosilomalakiin eikä sitä näin ollen koske vuosilomalain laskentasäännöt, ellei erikseen ole näin sovittu. Niinpä sovittaessa lomarahan vaihtamisesta vapaaksi, kannattaa tarkistaa, ettei lauantaita lasketa mukaan vaihdettuihin vapaapäiviin, vaikka ne vuosilomaa laskettaessa lasketaan lomapäiviksi.

Esimerkiksi 24 päivän kesäloman lomarahan (50 prosenttia lomapalkasta) vaihtaminen kokonaan vapaaksi tuottaa 12 vapaapäivää, eli  kaksi viikkoa ja kaksi päivää vapaata.

Myös vapaapäiviltä vuosilomaa

Vuosilomalain määräysten mukaan työntekijä ansaitsee kuukauden aikana täydet vuosilomapäivät, jos hän on kyseisen kuukauden aikana 14 päivää työssä. Yhden kalenterikuukauden aikana pidetty lomarahasta vaihdettu vapaa voi näin aiheuttaa sen, että työntekijä menettää laskennalliset vuosilomapäivät tuolta kuukaudelta.

Lomarahaa vapaaksi vaihtaessa on hyvä sopia myös siitä, että vaihdettu vapaa rinnastetaan työaikaan ja kerryttää vuosilomaa.

Lomarahavapaat eivät siirry sairastuessa

Vuosilomalla sairastaessa voit pyytää loman siirtämistä kuuden sairauspäivän jälkeen, mutta määräys ei  koske vapaapäiviä. Pitkä sairaus ei tietenkään ole todennäköinen, mutta  sen sattuessa lomarahavapaille, työnantajalla ei ole velvollisuutta niitä korvata.Siksi on tärkeää etukäteen selkeästi määrittää, milloin työntekijä on lomalla ja milloin lomarahoista vaihdetulla vapaalla.

Lomarahaa ei makseta irtisanoutumistilanteessa

Jos työntekijällä on työsuhteen päättyessä pitämätöntä vuosilomaa, työnantajan tulee maksaa näistä kertyneistä päivistä lomakorvaus. Sen sijaan lomarahaa ei yleensä ole pakko maksaa, vaan se perustuu oletukseen, että työnantaja palaa loman jälkeen saman työnantajan palvelukseen.

Lisää tietoa lomarahasta ja vuosilomalaista löydät MMA:n verkkosivuilta